Vandaag besteld volgende werkdag in huis!

Altijd gekoeld bezorgd!

I. PRODUCTEN EN DIENSTEN -ALGEMEEN

Artikel 1 Over Meat Fish

 1. Meat Fish is een vlees-en vishandel voor consumenten, bedrijven en horeca. Daarnaast biedt Meat Fish aan bedrijven en horeca diensten aan, zoals het opslaan, verpakken en verzenden van vlees-en visproducten. Meat Fish is een onderneming van deheer Steven van Diermen. Meat Fish is gevestigd aan deWeikamp 156 in (3751 AG) Bunschoten-Spakenburg. Bel of mail MeatFish via het volgende telefoonnummer of e-mailadres:

  Telefoonnummer: 033-7370470
  E-mailadres: steven@meatfish.nl
  Websites: meatfish.nl, meatfish.com,meatfishandmore.com
  KvKnr: 60063823
  BTW nr: NL172606974B02

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meat Fish en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand, tussen Meat Fish en een Klant. Onder een Klant wordt hierbij verstaan:

 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteiten vallen (hierna: “Klant”);
 • -Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

2.Voordat er tussen Meat Fish en de Klant een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, stelt Meat Fish deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar. Is dat redelijkerwijsniet mogelijk, dan geeft Meat Fish aan de Klant aan, dat deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen opde volgende websites van Meat Fish: meatfish.nl, meatfish.com, meatfishandmore.com. Op verzoek van de Klant zendt Meat Fish de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk per e-mail of anderszins kosteloos toe.

3.Wordt de overeenkomst op afstand elektronisch gesloten, zoals per e-mail, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden per e-mail aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, zoals in een PDF bestand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geeft Meat Fish voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aan de Klant aan, dat deze algemene voorwaarden tevens zijn te raadplegen op de volgende websites van Meat Fish: meatfish.nl, meatfish.com, meatfishandmore.com. Op verzoek van de Klant zendt Meat Fish de algemene voorwaarden dan zo spoedig mogelijk per e-mail of anderszins kosteloos toe.

4.Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige bepaling(-en) van deze voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(-en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde onder lid 3van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door deKlant van het aanbod van Meat Fish en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Heeft de Klant het aanbod langs elektronische weg aanvaard, dan bevestigtMeat Fish onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Meat Fish is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

2.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Meat Fish passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Meat Fish voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Meat Fish daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.Meat Fish kan zich -binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Meat Fish op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Meat Fish gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 Wijzigingen

1.Meat Fish behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gaan in zodra deze zijn gepubliceerd op de websites van Meat Fish en de Klant een nieuwe bestelling bij Meat Fish plaatst.

Artikel 5 Klachtenregeling

1.Heeft de Klant een klacht met betrekking tot zijn bestelling bij Meat Fish of de uitvoeringvan de overeenkomst door Meat Fish, dan dient de Klant deze klacht binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail of telefonisch te melden aan Meat Fish.

2.Meat Fish beantwoordt de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Behoeft eenklacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd, dan wordt door Meat Fish binnen de termijn van 2 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 6 Toepasselijk rechten bevoegde rechter

1.Op overeenkomsten tussen Meat Fish en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Indien er een geschil tussen Meat Fish en een Handelaar is ontstaan in verband met een overeenkomst tussen Meat Fish en een Handelaar waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en Meat Fish en de Handelaar niet tot een oplossing van dit geschil komen, is de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd om van dit geschil kennis te nemen

II. PRODUCTEN–VOOR CONSUMENTEN

Artikel 7 Aanbod

1.Hetaanbod van producten van Meat Fish staat met productspecificaties vermeld op de websites van Meat Fish: meatfish.nl, meatfish.com, meatfishandmore.com. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeftof onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke verschrijvingen in het aanbod binden Meat Fish niet.

2.De beschikbaarheid en prijs van de dagverse producten kunnenper dag variëren.

3.Alle bij het aanbod van producten vermelde prijzen zijn inclusief belastingen.

4.De geldigheidsduur van het aanbod wordt bij het aanbod vermeld.Vermeldt het aanbod geen geldigheidsduur, dan is het aanbod geldig gedurende een periode van 24 uur. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5.Bij telefonische bestelling rekent Meat Fish geen aanvullende kosten naast het reguliere basistarief voor het gebruik van het desbetreffende communicatiemiddel.

6.Na het sluiten van de overeenkomst worden de producten van Meat Fish bezorgd binnen een termijn van24 uur.In afwijking daarvan kunnen de Consumenten Meat Fish een kortere of langere bezorgtermijn overeenkomen.In geval een langere of kortere bezorgtermijn tussen Meat Fish en de Consumentis overeengekomen, dan bevestigt Meat Fish de overeengekomen bezorgtermijn in de orderbevestiging of per e-mailbericht aan de Consument.

7.In geval van levering aan Consumentenbinnen Spakenburg, Zevenhuizen en Eemdijk brengt Meat Fish geen bezorgkosten in rekening. Daarbuiten worden bezorgkosten in rekening gebracht ten bedrage van: EUR 0,30 per kilometer.

8.Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de koop van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, waaronder, maar niet beperkt tot,vis en/of vlees.

9.De betaling geschiedt contant bij aflevering, via pinbetaling bij aflevering,of online via Ideal.

10.Na het sluiten van de overeenkomst, wordt de overeenkomst schriftelijk of per e-mail bevestigd aan de Consument. Meat Fish behoudt zich het recht voor de overeenkomst voor eigen administratie op te slaan.

11.Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen telefonisch en/of onlinebestellingen plaatsen bij Meat Fish.

Artikel 8 Conformiteit

1.Meat Fish staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

2.De producten van Meat Fish, zoals vleesen vis, zijn natuurlijke producten. De vlees-en visproducten worden met de grootste zorgbehandeld. Desondanks kan het voorkomen dat er een stukje bot of graatje achterblijft, hetgeen geen non-conformiteit met zich brengt

Artikel 9 Levering en uitvoering

1.Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aanMeat Fish kenbaar heeft gemaakt.

2.Meat Fish neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3.Met in achtneming van het bepaaldein de artikelen 7.6 en 7.7 zal Meat Fish geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen een termijn van 24 uuruitvoeren, tenzij met de Consumenteen langere of kortere leveringstermijn is overeengekomen en deze langere of kortere leveringstermijn in de orderbevestiging of per e-mailbericht door MeatFish aan de Consumentis bevestigd.

4.Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consumenthiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval vindt overleg plaats tussen Meat Fish en de Consumentteneinde een passende oplossing te bereiken.

5.Komt Meat Fish de overeenkomst niet na binnen de overeengekomen bezorgingstermijn, dan is Meat Fish in verzuim wanneer hij door de Consumentin gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

6.Het verzuim, bedoeld in artikel 9lid 5 treedt zonder ingebrekestelling in wanneer:-Meat Fish heeft geweigerd de zaken te leveren;-Aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen; of-De Consumentaan Meat Fish voor het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.In geval van verzuim zijdens Meat Fish als gevolg van niet tijdige aflevering, heeft de Consumenthet recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij Meat Fish onverwijld alle van de Consumentontvangen betalingen vergoedt.

7.De bestelde producten zijn voor risico van de Consumentvanaf het momentdat de Consumentof een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Indien de Consumenteen vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door Meat Fish wordt aangeboden, gaat het risico over op de Consumentop het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

Artikel 10 Betaling

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan uiterlijk bij aflevering van het bestelde productof zoveel eerder als mogelijk door online betaling via Ideal.

2.Meat Fish behoudt zich het recht voor om bij bestellingendoor Consumententen bedrage van meer dan EUR 500,-een vooruitbetaling te bedingen van maximaal 50 % van het totaalbedrag. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Consumentgeen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De Consumentis verplicht om Meat Fish onverwijld op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.Een gebrek in een of meer door Meat Fish geleverde producten dient binnen bekwame tijd nadat de Consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijshad moeten ontdekken aan Meat Fish te worden gemeld.

2.Meat Fish kan slechts worden gehouden tot vergoeding van enige schade, voor zover daartoe op Meat Fish een wettelijke verplichtingrust.

3.Indiener op Meat Fish een wettelijke verplichting rusttot vergoeding van schade, isde aansprakelijkheid van Meat Fish beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Meat Fish in een dergelijk geval te verstrekken uitkering.

II. APRODUCTEN –VOOR BEDRIJVEN EN HORECA

Artikel 12 Aanbod

1.Hetaanbod van producten van Meat Fish staat met productspecificaties vermeld op de websites van Meat Fish: meatfish.nl, meatfish.com, meatfishandmore.com. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke verschrijvingen in het aanbod binden Meat Fish niet.

2.De beschikbaarheid en prijs van de dagverse producten kunnenper dag variëren.

3.Alle bij het aanbod van producten vermelde prijzen zijnexclusiefbelastingen.

4.De geldigheidsduur van het aanbod wordt bij het aanbod vermeld.Vermeldt het aanbod geen geldigheidsduur, dan is het aanbod geldig gedurende een periode van 24 uur. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5.Bij telefonische bestelling rekent Meat Fish geen aanvullende kosten naast het reguliere basistarief voor het gebruik van het desbetreffende communicatiemiddel.

6.Na het sluiten van de overeenkomst worden de producten van Meat Fish bezorgd binnen een termijn van 24 uur. In afwijking daarvan kunnen de Handelaaren Meat Fish eenkortere of langere bezorgtermijn overeenkomen. In geval een langere of kortere bezorgtermijn tussen Meat Fish en de Handelaaris overeengekomen, dan bevestigt Meat Fish de overeengekomen bezorgtermijn in de orderbevestiging of per e-mailbericht aan de Handelaar.

7.Tenzij anders overeengekomen, brengt Meat Fishin geval van levering aan Handelaren geen bezorgkosten in rekening.

8.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Handelaar verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

9.Na het sluiten van de overeenkomst, wordt de overeenkomst schriftelijk of per e-mail bevestigd aan de Handelaar. Meat Fish behoudt zich het recht voor de overeenkomst voor eigen administratie op te slaan.

Artikel 13 Conformiteit

1.Meat Fish staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

2.De producten van Meat Fish, zoals vlees en vis, zijn natuurlijke producten. De vlees-en visproducten worden met de grootste zorg behandeld. Desondanks kan het voorkomen dat er een stukje bot of graatje achterblijft, hetgeen geen non-conformiteit met zich brengt.

Artikel 14 Levering en uitvoering

1.Als plaats van levering geldt het adres dat de Handelaaraan Meat Fish kenbaar heeft gemaakt.

2.Meat Fish neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3.Met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 12.6 en 12.7 zal Meat Fish geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen een termijn van 24 uur uitvoeren, tenzij met de Handelaareen langere of kortere leveringstermijn is overeengekomen en deze langere of kortere leveringstermijn in de orderbevestiging of per e-mailbericht door Meat Fish aan de Handelaaris bevestigd.

4.Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kanworden uitgevoerd, ontvangt de Handelaarhiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval vindt overleg plaats tussen Meat Fish en de Handelaarteneinde een passende oplossing te bereiken.

5.Komt Meat Fish de overeenkomst niet na binnen de overeengekomen bezorgingstermijn, dan is Meat Fish in verzuim wanneer hij door de Handelaarin gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. In geval van verzuim zijdens Meat Fish als gevolg van niet tijdige aflevering, heeft de Handelaarhet recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij Meat Fish onverwijld alle van de Handelaarontvangen betalingen vergoedt.

6.De bestelde producten zijn voor risico van de Handelaarvanafhet moment dat de Handelaarof een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Indien de Handelaareen vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door Meat Fish wordt aangeboden, gaat het risico over op deHandelaarop het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

Artikel 15 Betaling

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Handelaar verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

2.Meat Fish behoudt zich het recht voor om bij bestellingen door Handelaren ten bedrage van meer dan EUR 500,-een vooruitbetaling te bedingenvan maximaal 100 % van het totaalbedrag. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Handelaargeen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De Handelaaris verplicht om Meat Fish onverwijld op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1.Behoudens het bepaalde in artikel 16.4 is Meat Fish slechts aansprakelijk voor schade geleden en/of te lijden door de Handelaar die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan MeatFish, waaronder begrepen een van haar werknemers, toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad, die niet het gevolg is van overmacht.

2.Behoudens het bepaalde in artikel 16.4 is iedere aansprakelijkheid van Meat Fish voor door de Handelaar geleden gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van inkomsten, op welke wijze dan ook veroorzaakt en op welke wijze dan ook verband houdend met enige overeenkomst tussen Meat Fish en de Handelaar uitgesloten.

3.Behoudens het bepaalde in artikel 16.4 isde aansprakelijkheid van Meat Fish in geval van een toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad en/of uit anderen hoofde met betrekking tot enige overeenkomst tussen Meat Fish en de Handelaar en de nakoming van de verplichtingen van Meat Fish uit hoofde van deovereenkomst, beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Meat Fish in een dergelijk geval te verstrekken uitkering, of bij gebreke aan een passende verzekeringsdekking, een bedrag van maximaal EUR 10.000,-voor een of meer incidenten tezamen.

4.Deze Algemene Voorwaarden sluiten geen enkele aansprakelijkheid uit van Meat Fish, waaronder begrepen haar werknemers, voor schade, waaronder begrepen dood of lichamelijk letsel, die het gevolg is van opzet en/of grove nalatigheid.

5.Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 wekenvanaf ontstaan van de schade aan Meat Fish te worden gemeld. Wordt de schade na deze termijn gemeld, dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Handelaar aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen melden.

III. B DIENSTEN–VOOR BEDRIJVEN EN HORECA

Artikel 17 Aanbod

1.Onder de door Meat Fish aangeboden diensten vallen: -opslag van vis en/of vlees, -verpakking van vis en/of vlees,-bezorging van vis en/of vlees.Het aanbod van diensten van Meat Fish staat met specificaties vermeld op de websites van Meat Fish: meatfish.nl, meatfish.com, meatfishandmore.com. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke verschrijvingen in het aanbod binden Meat Fish niet.

2.Alle bij het aanbod van diensten vermelde prijzen zijn exclusief belastingen.

3.De geldigheidsduur van het aanbod wordt bij het aanbod vermeld. Vermeldt het aanbod geen geldigheidsduur, dan is het aanbod geldig gedurende een periode van 24 uur. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen alsgevolg van veranderingen in BTW tarieven.

4.Bij telefonische bestelling rekent Meat Fish geen aanvullende kosten naast het reguliere basistarief voor het gebruik van het desbetreffende communicatiemiddel.

5.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Handelaar verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

6.Na het sluiten van de overeenkomst, wordt de overeenkomst schriftelijk of per e-mail bevestigd aan de Handelaar. Meat Fish behoudt zich het recht voor de overeenkomst voor eigen administratie op te slaan.

Artikel 18 Uitvoeringvan de overeenkomst

1.Meat Fish neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

2.Meat Fish bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Meat Fish neemt daarbij de door de Handelaar kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

3.DeHandelaar is gehouden om Meat Fish alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Meat Fish nodig achtvoor het correct verlenen van de dienst.

Artikel 19 Betaling

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Handelaar verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

2.Meat Fish behoudt zich het rechtvoor om bij een of meer diensten verleend aaneen Handelaarten bedrage van meer dan EUR 500,-een vooruitbetaling te bedingen van maximaal 100% van het totaalbedrag. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Handelaargeen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De Handelaar is verplicht om Meat Fish onverwijld op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

1.Behoudens het bepaalde in artikel 20.4is Meat Fish slechts aansprakelijk voor schade geleden en/of te lijden door de Handelaar die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Meat Fish, waaronder begrepeneen van haar werknemers, toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad, die niet het gevolg is van overmacht.

2.Behoudens het bepaalde in artikel 20.4 isiedere aansprakelijkheid van Meat Fish voor door de Handelaar geleden gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van inkomsten, op welke wijze dan ook veroorzaakt en op welke wijze dan ook verband houdend met enige overeenkomst tussen Meat Fish en de Handelaar uitgesloten.

3.Behoudens het bepaalde inartikel 20.4isde aansprakelijkheidvan Meat Fish in geval van een toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad en/of uit anderen hoofde met betrekking tot enige overeenkomst tussen Meat Fish en de Handelaar en de nakoming van de verplichtingen van Meat Fish uit hoofde van de overeenkomst,beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Meat Fish in een dergelijk geval te verstrekken uitkering, of bij gebreke aan een passende verzekeringsdekking,een bedrag vanmaximaalEUR 10.000,-voor een of meer incidenten tezamen.

4.Deze Algemene Voorwaarden sluiten geen enkele aansprakelijkheid uit vanMeat Fish, waaronder begrepen haar werknemers, voor schade, waaronder begrepen dood of lichamelijk letsel, die het gevolg is van opzet en/of grove nalatigheid.

5.Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2weken vanaf ontstaan van de schade aan Meat Fish te worden gemeld. Wordt de schade nadeze termijn gemeld, dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Handelaar aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen melden

Artikel 21 Wijziging van omstandigheden

1.Mochten de omstandigheden waarvan Meat Fish en de Handelaar zijn uitgegaanna het sluiten van de overeenkomstzodanig wijzigen, dat daardoor nakoming van de overeenkomst door een van de partijen in redelijkheid niet langer kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over een mogelijke tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 22 Opzegging

1.Tenzij uit de orderbevestiging anders blijkt, hebben Meat Fish en de Handelaar het recht de overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van1 maand.Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2.Indien de opdracht is aangegaan voor bepaalde tijd kan deze niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.